Monday 30 May 2016

Call for papers CONCORDIA 7,8



CONCORDIA 7, 8
Call for papers 

ARTS TREK. CROSS-ARTISTIC APPROACHES

The InterLitteras Research Centre  kindly invites submissions in English, French, German, Italian and Spanish for issues no 7 and 8 of the academic journal  „Concordia Discors vs Discordia Concors: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies” ( http://condisdiscon.blogspot.ro/2015/02/aims-and-scope.html )   on topics related to inter- and transdisciplinarity, the guiding concepts of our major focus: Arts Trek. Cross-Artistic Approaches. Interviews and reviews of books/plays/films/musical performances/art exhibitions are also accepted, which need not relate to the topic at issue.
For the past six decades or so, academic education has gone through a series of reforms that involved the replacement of traditional academic disciplines by holistic, integrated approaches, more closely related to pragmatic life aspects, with the shaping of a new concept, interdisciplinarity, as a natural consequence thereof. The dissolution of disciplinary interests and constraints and the assimilation of various types of disciplinary knowledge broadened the critical perspectives thus facilitating access to various research fields, catalysing reactions to new stimuli and, most importantly, inviting new types of audience. As many other notions that took shape in the 20th century to name realities, phenomena, procedures, methods and techniques - some of which had been active ever since Antiquity - , the syncretic approach of various fields arises from the need to unify heterogeneous elements from different disciplines and results in  the birth of interdisciplinarity,  alongside related research areas such as: transdisciplinarity, multi- and pluridisciplinarity.
The two issues set out to bring together researches from various artistic fields which, in the spirit of Robert Frodeman's simple definition of interdisciplinarity, choose to focus outward, away from their group of peers (Frodeman, 2014, Sustainable Knowledge. A Theory of Interdisciplinarity, p. 36).
Viewed as dialogue between different media, combination between textual messages and non-verbal systems, permutation that intermingles texts and images, interpenetration, interference of languages of art, on the one hand, and of these and verbal language, on the other hand, artistic interdisciplinarity covers a wide range of topics that may include, but are not restricted to, the following:
- Hypotyposes: where literature meets painting
- Architecture and translation:  the construction of spatial meaning
- Translation and intermediality
- Voyages, journeys and trips in visual and non-visual arts
- Photography between science, art and practice
- Word and image in children’s books
- Artistic creativity and psychopathology
- Bricolage and improvisation in contemporary art
- Heterogeneous spaces
- Autobiography vs. self-portrait
- Literary texts on screen: literary fiction as source, pretext or text-discourse matter represented/interpreted/overinterpreted by audio-visual means
 - Adaptation as transcultural and transartistic/transdisciplinary phenomenon in performing arts
- The phenomenological model in arts and literature: sensory fiction, presence effects vs meaning effects, phenomenological experiences
- The language of drama vs the language of stage: from Shakespeare to multimedia theatre
- Films as texts, texts as films: screenplays and the problem of words turned into images
- Plastic arts: the way from concept to image and back
- Representations of gender in contemporary TV fiction
- Posthumanism in TV discourse
- Iconotexts in printed and audio-visual advertising

- Graphic music (musical graphics)
- Musical composition and mathematical determinism
- Philosophy and music (modes and systems of thought)
- Psychology and music (music therapy)

Deadline:

Submission of contribution in extenso: 15 December 2016
Contributions should also include the following:
-           an Abstract (150 words), and 5 keywords in English;
-          a short Bionote, also in English, indicating author’s name, affiliation, academic/research areas of interest, etc;
-          section preferred (Cross-Artistic Approaches, Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies) and language of submitted manuscript;
-           author’s/authors’ e-mail address(es),

and should be sent no later than the date specified above to:
Olga Gancevici concordia7_8@yahoo.com
Daniela Maria Marțole concordia7_8@yahoo.com


Apel la colaborare
ARTS TREK. ABORDĂRI TRANSARTISTICE

Centrul de cercetare InterLitteras are plăcerea de a vă invita să publicați în numerele 7 și 8 ale revistei academice ”Concordia Discors vs Discordia Concors: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies” (http://condisdiscon.blogspot.ro/2015/02/aims-and-scope.html ).
 Sunt acceptate lucrări în limbile engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă pe teme legate de inter- și transdisciplinaritate, tema volumului fiind Arts Trek. Abordări transartistice., precum și recenzii de carte, interviuri, cronici de film, teatru, spectacole muzicale sau expoziții de artă.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, sistemul academic a suferit o serie de reforme care prevedeau eliminarea disciplinelor academice tradiționale în favoarea unei abordări holiste, integrate, mai apropiate de aspectele pragmatice ale vieții, și care au dat formă unui nou concept: interdisciplinaritatea. Dizolvarea intereselor şi constrângerilor disciplinare şi integrarea mai multor tipuri de cunoaştere disciplinară au fluidizat perspectivele critice, permiţând accesul la domenii diverse, catalizând reacţii la stimuli noi şi, cel mai important, invitând noi tipuri de audienţă/public.
Ca multe alte noțiuni fabricate în secolul al XX-lea pentru a denumi realități, fenomene, procedee, metode și tehnici, unele existente încă din Antichitate, abordarea sincretică a mai multor domenii vine din necesitatea contopirii unor elemente eterogene din diverse discipline și duce la nașterea interdisciplinarității, alături de noțiuni proxime ca obiect de studiu, precum transdisciplinaritatea, multi- și pluridisciplinaritatea.
Numerele noastre îşi propun să aducă împreună cercetători din domenii diverse ale artei, care, în spiritul definiţiei simple  pe care o dă Robert Frodeman (2014, Sustainable Knowledge. A Theory of Interdisciplinarity) interdisciplinarităţii, aleg să-şi concentreze atenţia în afara grupului de cercetare al disciplinei de care aparţin.
Dialog între diferite suporturi, combinare între mesaje textuale și sisteme non-verbale, permutare care poate apropia textul și imaginea, interpenetrare, interferență între limbaje artistice diferite, sau între acestea și limbajul verbal, interdisciplinaritatea în artă poate viza teme precum cele de mai jos, însă propunerile noastre sunt strict orientative:
- Hipotipoze: unde literatura se întâlnește cu pictura
- Arhitectură și traducere: construirea sensului ”spațial”
- Traducere și intermedialitate
- Tipuri de călătorii în artele vizuale și non-vizuale
- Fotografia între știință, artă și (punere în) practică
- Cuvânt și imagine în cărțile pentru copii
- Creativitate artistică și psihopatologie
- Bricolaj și improvizație în arta contemporană
- Spații hibride
- Autobiografie vs. autoportret
- Ecranizarea textului literar: ficțiunea literară ca sursă, pretext sau materie textual-discursivă reprezentată / interpretată / suprainterpretată integral cu mijloace audio-vizuale
- Adaptarea ca fenomen transcultural si transartistic/ transdisciplinar in artele scenei
- Modelul fenomenologic în arte și literatură: ficțiuni senzoriale, efecte de prezență și trăiri fenomenologice
- Limbaj dramatic și limbaj scenic- de la Shakespeare la teatrul multimedia
- Filmul ca text, textul ca film: scenariul cinematografic și problema vizualizarii expresiei verbale
- Arta plastică: traseul de la concept la imagine și retur
- Limbajul sexelor în ficțiunea TV contemporană
- Postumanismul în discursul televizat
- Iconotextul publicitar în arta reclamei tipărite și audio-vizuale
- Muzica grafică (grafismul muzical)
- Compoziția muzicală și determinismul matematic
- Filosofia şi muzica (Sisteme şi moduri de gândire)

- Psihologia şi muzica (Terapia prin muzică)

                                Articolele in extenso vor fi trimise până la 15 decembrie 2016
persoanelor de contact Daniela MARȚOLE și Olga GANCEVICI, pe adresa: concordia7_8@yahoo.com     
și vor include, de asemenea:
-          Un rezumat (150 cuvinte) și 5 cuvinte-cheie în engleză;
-          O scurtă bionotă (cu indicarea numelui, a afilierii instituționale, a ariilor de interes academic și/sau de cercetare etc), și aceasta în engleză;
-          Secțiunea pentru care se optează (Abordări Transartistice, Literatură Comparată, Lingvistică Contrastivă, Strategii Interculturale și Traductologice), și limba în care e redactat articolul (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă);
-          Adresa/adresele de e-mail a(le) autorului/autorilor 



No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.